คำแนะนำสำหรับนักวิจัย

  Initial Protocol Submission


 1. คำแนะนำ/ข้อปฎิบัติสำหรับการ Submit เอกสาร Initial Protocol  โปรดอ่านก่อนเริ่มดำเนินการ!!!
 2. AO 01-S04 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย
 3. AO 02-S04 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย กรณีโอนมาจาก IHRP
 4. AP 04-S04 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยด้านชีวการแพทย์
 5. AP 05-S04 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์
 6. AP 06-S04 แบบแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 7. AP 01-S07 Investigator’s Brochure for Medical Device Study
 8. AP02-S04 for Principle investigator เอกสารประเมินความพร้อมของสถาบัน (local issues) จากสถาบันที่ดำเนินการวิจัย clinical trial phase I, II สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัยของแต่ละสถาบัน

  ประเภทการพิจารณา

  (Full Board Review / Expedited Review / Exemption Review)


 1. CREC 05/ v. 4.0 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยใหม่โดยคณะกรรมการเต็มชุด (Full Board Initial Review)
 2. CREC 06 / v.4.0 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited Review)
 3. ประกาศคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง “โครงการวิจัย/รายงานวิจัย ที่เข้าข่ายพิจารณาแบบเร่งด่วน”
 4. CREC 21 / v.4.0 การยกเว้นจากการพิจารณาด้านจริยธรรม (Exemption from Ethical Review)
 5. ประกาศคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง “โครงการวิจัยในคนที่เข้าข่ายการยกเว้นจากการพิจารณาโดยคณะกรรมการ”

Copyright © Research Ethics Management System 2020 by CREC