คำแนะนำสำหรับนักวิจัย

  Initial Protocol Submission  Update!!!


  Click here

  Revised – resubmission


  Click here

  Template: Information and Consent form (ICF)


  Download

  ประเภทการพิจารณา

  (Full Board Review / Expedited Review / Exemption Review)


 1. CREC 05/ v. 4.0 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยใหม่โดยคณะกรรมการเต็มชุด (Full Board Initial Review)
 2. CREC 06 / v.4.0 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited Review)
 3. ประกาศคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง “โครงการวิจัย/รายงานวิจัย ที่เข้าข่ายพิจารณาแบบเร่งด่วน”
 4. CREC 21 / v.4.0 การยกเว้นจากการพิจารณาด้านจริยธรรม (Exemption from Ethical Review)
 5. ประกาศคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง “โครงการวิจัยในคนที่เข้าข่ายการยกเว้นจากการพิจารณาโดยคณะกรรมการ”

Copyright © Research Ethics Management System 2022 by CREC