มีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (CREC 02 / v. 4.0)

ขอบเขตความร่วมมือ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคีแต่ละสถาบันปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOP)
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 

การรับสมาชิกสถาบันภาคี

          หน่วยงาน องค์กร และสถาบันภายนอกภาคีที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสถาบันภาคีให้ส่งบันทึกร้องขอมาที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากสถาบันภาคี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

Copyright © Research Ethics Management System 2022 by CREC