1. กรมการแพทย์

 1. คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลราชวิถี
 2. คณะกรรมการทบทวนวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 3. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
 4. คณะกรรมการวิจัยสถาบันประสาทวิทยา
 5. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันธัญญารักษ์
 6. คณะกรรมการบริหารวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 7. คณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการวิจัย สถาบันโรคทรวงอก
 8. คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรม สถาบันโรคผิวหนัง
 9. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
 10. คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมวิจัย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 11. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลเลิดสิน
 12. คณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการวิจัย โรงพยาบาลสงฆ์
 13. สํานักงานจริยธรรมการวิจัยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 14. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 15. คณะกรรมการวิชาการและพิจารณาวิจัยในคน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 16. คณะกรรมการและพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
 17. คณะกรรมการวิจัยและพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
 18. คณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
 19. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
 20. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 21. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันทันตกรรม
 22. คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมวิจัยในคน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี
 23. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 24. คณะกรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

  2. กรมสุขภาพจิต

  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

  3. กรมอนามัย

  4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  5. กรมควบคุมโรค

 

 1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมควบคุมโรค
 2. คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร

  6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  7. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 1. คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
 3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจาหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  8. กรุงเทพมหานคร

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร

  o สำนักการแพทย์ ประกอบด้วย

 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี
 • โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลราชวิพัฒฯ
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 • โรงพยาบาลคลองสามวา
 • ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

  o สำนักอนามัย ประกอบด้วย

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

  o สำนักงานเขต 50 แห่ง

  o สำนักการศึกษา

  o สำนักพัฒนาสังคม

  9. กรมแพทย์ทหารเรือ

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

  10. กรมแพทย์ทหารบก

  คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก

 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • สถาบันพยาธิวิทยา
 • โรงเรียนเสนารักษ์
 • โรงพยาบาลอานันทมหิดล

  11. โรงพยาบาลตำรวจ

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลตำรวจ

 • โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า
 • โรงพยาบาลดารารัศมี
 • สถาบันนิติเวชวิทยา
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

  12. โรงพยาบาลกรุงเทพ

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเทพ

  13. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

  คณะกรรมการพิจารณาการวิจัย โรงพยาบาลบารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

  14. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบันชุดที่๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  คณะกรรมการพิจารณาการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  16. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเสภัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  19. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  20. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  21. มหาวิทยาลัยนเรศวร

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  22. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  23. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 1. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 2. คณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
 3. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักอธิการบดี

  24. มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  25. มหาวิทยาลัยพะเยา

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  26. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  27. มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 4. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 5. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์
 6. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมสาสตร์
 7. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร์
 8. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์
 9. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

  28. มหาวิทยาลัยรังสิต

  29. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  30. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  31. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1. คณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  32. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  33. มหาวิทยาลัยสยาม

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม

  34. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  35. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  36. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  37. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

  38. สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

  39. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  40. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย

  คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

Copyright © Research Ethics Management System 2021 by CREC