ชุดชีวการแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สถาบัน ความเชี่ยวชาญ
ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล ประธาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล M.D., Internal Medicine, Nephrology, Pharmacotherapy
รศ. พญ.นันทนา กสิตานนท์ รองประธาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ M.D. Rheumatology
นพ.กฤตเตโช สิริภัสสร กรรมการ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข MD., MSc (Allergy and clinical Immunology), Internal Medicine Allergy and clinical Immunology specialist
พท.ผศ. ไนยรัฐ ประสงค์สุข กรรมการ กรมแพทย์ทหารบก M.D.Internal Medicine, Medical Oncology
ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา กรรมการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น B.Pharm, MSc.(Pharmacology), PhD. (Pharmacology and Toxicology)
ผศ.ดร.ภญ.วัชรี ลิมปนสิทธิกุล กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย BSc in Pharm, MSc. Pharmacology, Ph.D. Molecular Pharmacology
รศ.สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.Med.Stat.(Medical Statistics)
อ.จิตต์พิสุทธิ์ ยอดวิเศษ กรรมการ (non-affication) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี B.B.A.(Management)
อ.วสันต์ ปัญญาแสง กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S. Applied Statistic
ผศ.ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี กรรมการและเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Ph.D. Statistics, WIRB Fellow, BSc. Nursing
รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.D. Internal Medicine, Family medicine, Endocrinology and Metabolism

ชุดชีวการแพทย์ สาขากุมารเวชศาสตร์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สถาบัน ความเชี่ยวชาญ
ผศ. ดร. นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ประธาน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล M.D., Pediatrics
พล.ต.หญิง รศ. พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ และ กรรมการสมทบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง M.D., Pediatrics, Neonatal-Perinatal Medicine, M.Sc. Clinical Epidemiology, WIRB Fellow
รศ. พญ.ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข กรรมการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช M.D. Nephrology, Pediatric nephrology, Clinical epidemiology, WIRB fellow
รศ. นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.D.Pediatrics, Epidemiology
รศ. ดร. พญ.อัจฉรีย์ อินทุโสมา กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ M.D., Pediatric Neurology, Ph.D. (Epidemiology), WIRB Fellow
ผศ. ดร.กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ B.Sc., Ph.D. Pharmacy
ภญ.สุชาดา ธนภัทร์กวิน กรรมการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช BS. Pharmacy M.Sc. in Pharmacy, Hospital and Clinical pharmacy
ผศ. ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ กรรมการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง Ph.D. in Bioethics (Partnership and Biobank Governance) LLM in General Law
อ.จิตต์พิสุทธิ์ ยอดวิเศษ กรรมการ (non-affication) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี B.B.A.(Management)
พันเอก ผศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ กรรมการและเลขานุการ กรมแพทย์ทหารบก M.D. Pediatric (Neonatal and perinatal)

ชุดชีวการแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์และอื่น ๆ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สถาบัน ความเชี่ยวชาญ
รศ. นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง ประธาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.D., Otolaryngology, Family Medicine, Facial Plastic and Reconstructive Surgery
พญ. สุรีพร ภัทรสุวรรณ รองประธาน ศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ M.D., Dip in clinical science (Ophthalmology), Clinical Cornea and Refractive Surgery
รศ. พญ.ชาดากานต์ ผโลประการ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช M.D. Obstetrics and gynecology (Maternal-Fetal Medicine)
รศ.ดร.พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล M.D.Emergency Medicine, Pharmacology
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ กรรมการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก M.D. (Orthopedic), Preventive medicine แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ดร. นพ.เพิ่มยศ เรืองสกุลราช กรรมการ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ MD, Ph.D. (Cardiac Surgery), Ph.D. (Mathematics)
รศ. ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Ph.D. (Biochemistry), B.Sc. (Medical Technology)
อ.จิตต์พิสุทธิ์ ยอดวิเศษ กรรมการ (non-affication) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี B.B.A.(Management)
อ.พญ.มุทิตา พนาสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.D.,Dip. Thai Subspecialty Board of Geriatric Psychiatry
ผศ.ภก.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Ph.D. in Cell and Molecular Biology, Doctor of Pharmacy (Pharm. D.), M.S. in Food Science and Technology

ชุดเครื่องมือแพทย์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สถาบัน ความเชี่ยวชาญ
ผศ. ดร. นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช ประธาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Pediatric orthopedic, spine, bone and joint infection, Epidemiology
ผศ.พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด รองประธาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี MD. Cardiology (Interventional Cardiology)
ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Ph.D. in Advanced Robotics (Bipedal Robot)
รศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ กรรมการ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Ph.D. Program in Oral Health Science, Diploma for the Thai Board of Pediatric Dentistry
รศ.ดร. ศิริกุล มะโนจันทร์ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Anatomy, Cell Biology
นพ.ฐิตศักดิ์ บุญไทย กรรมการ (non-affication) ข้าราชการเกษียณ Information Technology
พ.อ.นพ.ดร.ศราวุธ จินดารัตน์ กรรมการ กรมแพทย์ทหารบก MD., PhD., in Respiratory Medicine, Molecular Pharmacology
ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ Ph.D, Biomaterial Science / Polymer
รศ.ดร.เขมิกา ยามะรัต กรรมการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ph.D. (Demography)
ผศ. พญ. พรรณทิพา ว่องไว กรรมการและเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น PhD. (Clinical science), M.D., Ophthalmologist / Pediatric ophthalmologist / WIRB Fellow
อ.ดร.นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ M.D. Orthopedic Surgery, Ph.D. (Stem Cell Research)

ชุดสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สถาบัน ความเชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ ประธาน คณะบริหารธุรกิจเศรฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร Ph.D. Mass Communication B.A. (Communication Arts)
รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ รองประธาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MSc. In Clinical Epidemiology, Obstetrician and Gynecologist
ผศ. ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Ph.D. in Advanced Robotics (Bipedal Robot)
ดร.ณภัควรรต บัวทอง กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Ph.D. in Community Medicine, MSc. in Mental Health, B.A. in Political Science (International Relation)
ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Ph.D.(Anthropology)
ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล กรรมการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ph.D.(Nursing)
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง กรรมการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา LL.M. (Criminal Law and Criminology)
อ.จิตต์พิสุทธิ์ ยอดวิเศษ กรรมการ (non-affication) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี B.B.A.(Management)
รศ. ดร.เขมิกา ยามะรัต กรรมการและเลขานุการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ph.D. (Demography)

Copyright © Research Ethics Management System 2022 by CREC