ณัฐา วงศ์วุฒิสาโรช (Natta Wongwuttisaroj)
E-mail: natta@crecthailand.org
โทร 087-674-4405
Initial Submission / Re-submission

ฑิมพิกา นิ่มขำ (Tempika Nimkham)
E-mail: timpika.nimkham.crec@gmail.com
โทร 098-564-7497
Revised / Deviation

พีระพล ชูศรีโฉม
E-mail: peerapol.crec@gmail.com
SAE / Deviation

ปัญญาพร วงศ์งาม
E-mail: panyaporn@crecthailand.com
Continuing Report

เยาวเรศ แก้วกุดเลาะห์
E-mail: yaowaret.k@crecthailand.com
การเงิน บัญชี ใบเสร็จค่าธรรมเนียม

สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ชั้น 3 อาคาร วช.3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 579 0117


Copyright © Research Ethics Management System 2021 by CREC