ณัฐา วงศ์วุฒิสาโรช (Natta Wongwuttisaroj)
E-mail: natta@crecthailand.org
โทร 087-674-4405
Initial Submission / Re-submission

ฑิมพิกา นิ่มขำ (Tempika Nimkham)
E-mail: timpika.nimkham.crec@gmail.com
โทร 098-564-7497
Revised / Amendment

กุลิสรา พันธุ์เทศ (kurisara.crecthailand@gmail.com)
E-mail: Kurisara Punttes
Revised / Initial Approve

ไอศิกา รักซ้อน (Isica Rugzorn)
E-mail: isica.crec@gmail.com
Amendment

พีระพล ชูศรีโฉม
E-mail: peerapol.crec@gmail.com
SAE / Deviation

ปัญญาพร วงศ์งาม
E-mail: panyaporn@crecthailand.com
Continuing Report

เยาวเรศ แก้วกุดเลาะ
E-mail: yaowaret.k@crecthailand.com
การเงิน บัญชี ใบเสร็จค่าธรรมเนียม

สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ชั้น 3 อาคาร วช.3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 579 0117
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 098-325-2765
E-mail: admin2019@crecthailand.org
Line ID: crecthailand


Copyright © Research Ethics Management System 2021 by CREC