02-579-0117 , 098-325-2765
Working Hours: Mon - Fri 8:30 - 16:30
  • Central Research Ethics
    Committee (CREC)
    คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
SUBMISSION ONLINE

สำหรับนักวิจัย/ผู้ประสานงานวิจัย

คณะกรรมการ CREC ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ดังต่อไปนี้

ทำความรู้จัก CREC ให้มากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ CREC

image
SIDCER-FERCAP Survey 2-5 April 2023

การตรวจประเมินรับรองคุณภาพ

Read more!
image
ประชุมร่วมกันระหว่าง CREC กับสถาบันภาคี ในสังกัดมหาวิทยาลัย

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและทบทวนการทำงานร่วมกันระหว่าง CREC กับสถาบันภาคี ในสังกัดมหาวิทยาลัย

Read more!