ค่าธรรมเนียม (CREC Submission fee)


ใบเสร็จค่าธรรมเนียม จะได้รับหลังวันที่ 10 ของเดือนถัดไปภายหลังจากส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม สามารถติดต่อสอบใบเสร็จค่าธรรมเนียม ได้ที่ คุณเยาวเรศ แก้วกุดเลาะห์ E-mail: yaowaret.k@crecthailand.com


การยื่นเอกสารประเภท Initial Submission, Amendment และการต่ออายุโครงการวิจัย ***จะต้องมีหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมแนบมาพร้อมเอกสาร หากไม่มีหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน

ประกาศค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

เลขที่บัญชีและที่อยู่มูลนิธิ


Copyright © Research Ethics Management System 2021 by CREC