ค่าธรรมเนียม (CREC Submission fee)


ใบเสร็จค่าธรรมเนียม จะได้รับหลังวันที่ 10 ของเดือนถัดไปภายหลังจากส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม สามารถติดต่อสอบใบเสร็จค่าธรรมเนียม ได้ที่คุณฑิมพิกา นิ่มขำ โทร 098-564-7497 E-mail: timpika.nimkham.crec@gmail.com


การชำระค่าธรรมเนียม ขอให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนผ่านบัญชีมูลนิธิ ตามประกาศมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ที่ มสจท 005/2563 เรื่อง แก้ไขประกาศค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับเอกสารที่ขอรับการพิจารณา (งดรับการชำระค่าธรรมเนียมโดยเช็คเงินสด)


การยื่นเอกสารประเภท Initial Submission, Amendment และการต่ออายุโครงการวิจัย ***จะต้องมีหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมแนบมาพร้อมเอกสาร หากไม่มีหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน

ประกาศค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

เลขที่บัญชีและที่อยู่มูลนิธิ


Copyright © Research Ethics Management System 2022 by CREC