การ Submit เอกสารโครงการมายังสำนักงานฯ


สำนักงานฯ CREC ได้ปรับการรับเอกสารเป็น e-file เพียงอย่างเดียว โดยขอให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อส่งงานผ่านทาง E-mail ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ อาจมีการขอรับเอกสารสำเนาโครงการที่เป็น hard copy โดยจำนวนเป็นไปตาม requirement ของ Local EC และ Reviewer ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะแจ้งจำนวนสำเนาเอกสารที่แน่นอนภายหลังจากได้รับเอกสารที่ Submit ทาง E-mail แล้ว

คำแนะนำ/ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัย

เกณฑ์การรับพิจารณาโครงการวิจัย

กำหนดการประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

SOP v.4.0

ค่าธรรมเนียม
ท่านสามารถยื่นโครงการผ่านระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทยในแบบ ONLINE (ขณะนี้ระบบ CREC Submission online อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ หากท่านต้องการ submit เอกสารโครงการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ)


Copyright © Research Ethics Management System 2021 by CREC