ตรวจสอบกำหนดการประชุมและโครงการที่เข้ารับการพิจารณา


คุณสมบัติโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาเพื่อรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยจาก CREC


ใบเสร็จค่าธรรมเนียม จะได้รับหลังวันที่ 10 ของเดือนถัดไปภายหลังจากส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม สามารถติดต่อสอบใบเสร็จค่าธรรมเนียม ได้ที่ คุณพลอยไพลิน หนุ่มชัยภูมิ E-mail: Ploypailin_Ncyp_CREC@hotmail.com


การยื่นเอกสารประเภท Initial Submission, Amendment และการต่ออายุโครงการวิจัย ***จะต้องมีหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมแนบมาพร้อมเอกสาร หากไม่มีหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน

ประกาศค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน


ท่านสามารถยื่นโครงการผ่านระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทยในแบบ ONLINE (ขณะนี้ระบบ CREC Submission online อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ หากท่านต้องการ submit เอกสารโครงการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ)


Copyright © Research Ethics Management System 2020 by CREC