Panel 1: CREC Biomedical research - Pediatrics Panel

  Meeting 1 time/month

  Thursday of the 1st week

  กำหนดการประชุมและวันที่ส่งเอกสาร

Panel 2: CREC Biomedical research - Medicine Panel

  Meeting 2 times/month

  Thursday of the 2nd week and Friday of the 4th week

  กำหนดการประชุมและวันที่ส่งเอกสาร

Panel 3: CREC Biomedical research - Surgery and other specialties Panel

  Meeting 2 times/month

  Monday of the 1st week and Tuesday of the 3rd week

  กำหนดการประชุมและวันที่ส่งเอกสาร

Panel 4: CREC Medical Device Panel

  Meeting 1 time/month

  Friday of the 3rd week

  กำหนดการประชุมและวันที่ส่งเอกสาร

Panel 5: CREC Social / Behavioral Research Panel

  Meeting 1 time/month

  Thursday of the 4th week

  กำหนดการประชุมและวันที่ส่งเอกสาร


งานวิจัยชีวการแพทย์ (Biomedical research): โครงการวิจัยที่ศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค โดยอาจทำการศึกษาจากฐานข้อมูล เวชระเบียน การสัมภาษณ์ การทำแบบสอบถาม การศึกษาสิ่งส่งตรวจหรือสิ่งคัดหลั่ง การใช้ยาหรือเครื่องมือแพทย์ การศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา รวมทั้งการประเมินทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรม พัฒนาการ เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต หรือการประเมินคุณภาพชีวิต ในอาสาสมัครปกติหรือผู้ป่วย


งานวิจัยสังคมศาสตร์ (Social/behavioral sciences research): โครงการวิจัยที่ศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม ปฏิกิริยา ความรู้สึกนึกคิด ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต


***กรณี Initial Protocol Submission และ การต่ออายุการรับรอง (Progress/renew)!!! ขอให้ Submit เอกสารโครงการวิจัยที่ขอรับรองจาก CREC อย่างครบถ้วนก่อนรอบการประชุม อย่างน้อย 20 วัน ตรวจสอบวัน Submit เอกสารวันสุดท้ายของแต่ละรอบประชุมได้ที่ "กำหนดวันประชุมและวันที่ส่งเอกสาร" ได้ในแต่ละ panel หาก Submit เอกสารหรือเอกสารที่ Submit ครบถ้วนภายหลังวันที่กำหนด โครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาในการประชุมรอบถัดไป
Copyright © Research Ethics Management System 2020 by CREC