Panel 1: CREC Biomedical research - Pediatrics Panel (Meeting 1 time/Month on Thursday of the 1st week)

Panel 2: CREC Biomedical research - Medicine Panel (Meeting 2 times/Month on Thursday of the 2nd week and Friday of the 4th week)

Panel 3: CREC Biomedical research - Surgery and other specialties Panel (Meeting 2 times/Month on Monday of the 1st week and Tuesday of the 3rd week)

Panel 4: CREC Medical Device Panel (Meeting 1 time/Month on Friday of the 3rd week)

Panel 5: CREC Social / Behavioral Research Panel (Meeting 1 time/Month on Thursday of the 4th week)


งานวิจัยชีวการแพทย์ (Biomedical research): โครงการวิจัยที่ศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค โดยอาจทำการศึกษาจากฐานข้อมูล เวชระเบียน การสัมภาษณ์ การทำแบบสอบถาม การศึกษาสิ่งส่งตรวจหรือสิ่งคัดหลั่ง การใช้ยาหรือเครื่องมือแพทย์ การศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา รวมทั้งการประเมินทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรม พัฒนาการ เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต หรือการประเมินคุณภาพชีวิต ในอาสาสมัครปกติหรือผู้ป่วย


งานวิจัยสังคมศาสตร์ (Social/behavioral sciences research): โครงการวิจัยที่ศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม ปฏิกิริยา ความรู้สึกนึกคิด ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต


***ขอให้ยื่นเอกสารโครงการวิจัยที่ขอรับรองจาก CREC อย่างครบถ้วนก่อนรอบการประชุม อย่างน้อย 20 วัน


Copyright © Research Ethics Management System 2020 by CREC