CREC Biomedical research - Medicine Panel (MED)

  Meeting 2 times/month

  Friday of the 2nd week and Thursday of the 4th week

  กำหนดการประชุมและวันที่ส่งเอกสารปี 2565

CREC Biomedical research - Pediatrics Panel (PED)

  Meeting 1 time/month

  Thursday of the 1st week

  กำหนดการประชุมและวันที่ส่งเอกสารปี 2565

CREC Biomedical research - Surgery and other specialties Panel (BIO)

  Meeting 2 times/month

  Tuesday of the 1st week and the 3rd week

  กำหนดการประชุมและวันที่ส่งเอกสารปี 2565

CREC Medical Device Panel (MDV)

  Meeting 1 time/month

  Tuesday of the 4th week

  กำหนดการประชุมและวันที่ส่งเอกสารปี 2565

CREC Social / Behavioral Research Panel (SBR)

  Meeting 1 time/month

  Wednesday of the 3th week

  กำหนดการประชุมและวันที่ส่งเอกสารปี 2565


งานวิจัยชีวการแพทย์ (Biomedical research): โครงการวิจัยที่ศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค โดยอาจทำการศึกษาจากฐานข้อมูล เวชระเบียน การสัมภาษณ์ การทำแบบสอบถาม การศึกษาสิ่งส่งตรวจหรือสิ่งคัดหลั่ง การใช้ยาหรือเครื่องมือแพทย์ การศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา รวมทั้งการประเมินทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรม พัฒนาการ เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต หรือการประเมินคุณภาพชีวิต ในอาสาสมัครปกติหรือผู้ป่วย


งานวิจัยสังคมศาสตร์ (Social/behavioral sciences research): โครงการวิจัยที่ศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม ปฏิกิริยา ความรู้สึกนึกคิด ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต


***กรณี Initial Protocol Submission !!! ขอให้ Submit เอกสารโครงการวิจัยที่ขอรับรองจาก CREC อย่างครบถ้วนก่อนรอบการประชุม อย่างน้อย 20 วัน การส่งเอกสารในวันที่กำหนดรับเอกสารโครงการวันสุดท้าย ต้องส่งภายใน 12.00 น. ของวันนั้น ตรวจสอบวัน Submit เอกสารวันสุดท้ายของแต่ละรอบประชุมได้ที่ "กำหนดวันประชุมและวันที่ส่งเอกสาร" ได้ในแต่ละ panel หาก Submit เอกสารหรือเอกสารที่ Submit ครบถ้วนภายหลังวันที่กำหนด โครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาในการประชุมรอบถัดไป
Copyright © Research Ethics Management System 2022 by CREC